Newsflash 4 บรรยากาศ ทะเลหมอก กลุ่มของหมอก คือ  เมฆที่เกิดในระดับใกล้พื้นดิน ซึ่งทำให้ทัศนวิสัยหรือการมองเห็นเลวลง เป็นอันตรายต่อการจราจรทั้งทาง บกและทางอากาศ ในวันที่มีอากาศชื้น และท้องฟ้าใส พอตกกลางคืนพื้นดินจะเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ไอน้ำ ในอากาศเหนือพื้นดินควบแน่นเป็นหยด หมอกซึ่งเกิดขึ้นโดยวิธีนี้จะมีอุณหภูมิต่ำ และมีความหนาแน่นสูงเคลื่อน ตัวลงสู่ที่ต่ำ และมีอยู่อย่างหนาแน่นในหุบเหว

   เมื่ออากาศอุ่นมีความชื้นสูง  ปะทะกับพื้นผิวที่มีความหนาวเย็น เช่น ผิวน้ำในทะเล        สาบอากาศจะควบแน่น กลายเป็นหยดน้ำ ในลักษณะเช่นเดียวกับหยดน้ำซึ่งเกาะอยู่รอบแก้วน้ำแข็ง เมื่ออากาศร้อนซึ่งมีความชื้นสูง ปะทะกับอากาศเย็น ซึ่งอยู่ข้างบน แล้วควบแน่นเป็นหยดน้ำ เช่น เวลาหลังฝนตกไอน้ำที่ระเหยขึ้นจากพื้นถนน ซึ่งร้อน ปะทะกับอากาศเย็น ซึ่งอยู่ข้างบน แล้วควบแน่นกลายเป็นหมอกหรือไอน้ำจากลมหายใจเมื่อปะทะกับ อากาศเย็นของฤดูหนาว แล้วควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำเล็กๆ ให้เรามองเห็นเป็นควันสีขาว

   หมอกที่เกิดจากการแผ่รังสี (Radiation Fog) เรียกอีกอย่างว่า Ground Fog เกิด ขึ้นเหนือพื้นดินที่เย็นลง จากการสูญเสียความร้อนในช่วงกลางคืน เมื่ออากาศระดับ ใกล้พื้นดินเย็นกว่าอากาศที่ปกคลุมอยู่ด้านบน และมี ความชื้นที่เหมาะสมจะเกิดหมอกชนิดนี้ขึ้น และมักจะเกิดครอบคลุมพื้นที่กว้าง

 

 

If you are lockong for best online casino in Canada, our site recomended you Jockerland.com